Loading...


Opći uvjeti poslovanja

Dizajn studio Ringeis d.o.o. (u daljnjem tekstu DSR)


Članak 1.

Predmet Općih uvjeta

1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između trgovačkog društva Dizajn studio Ringeis d.o.o. iz Zagreba, Svetoklarska 26 b (kao i svih njegovih poslovnica, u daljnjem tekstu: DSR) kao dobavljača proizvoda i pružatelja usluga za koje DSR ima dodjeljena ovlaštenja ili druga odobrenja sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj s jedne strane, a korisnika usluga te kupaca i naručitelja roba i usluga (u daljnjem tekstu: Klijent) s druge strane. Na sve međusobne odnose između DSR i Klijenta koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan zaprimanja narudžbe ili započinjanja posla, odnosno nakon toga dana.


Članak 2.

Usluge koje pruža DSR i razina kakvoće Usluga

2.1. DSR pruža Usluge iz svoga djelokruga poslovanja u skladu sa pozitivnim zakonskim odredbama. Osnovne usluge koje DSR nudi svojim klijentima su: uvoz, izrada i veleprodaja promotivnih proizvoda, tisak te grafički i web dizajn.

2.2. DSR pruža Usluge iz svog djelokruga poslovanja sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te ugovornim obvezama. DSR se obvezuje da će na upit kupca, a prema svojim spoznajama, za sve poizvode koje proizvodi, proizvode koje dobavlja za kupca, kao i za svaku uslugu koju pruža dati detaljne i točne informacije na točan i nezavaravajući način, razumljiv prosječnom korisniku kao i uvjete pod kojima iste nudi.

2.3. DSR se obvezuje usluge iz svoga djelokruga poslovanja obavljati sa najvećom pažnjom i u maniru dobrog poduzetnika, vodeći ponajprije računa o sigurnosti osoblja, zadovoljstvu klijenata i održanju visokog standarda poslovanja.

2.4. Svi klijenti imaju pravo na jednak tretman, najbolju moguću kvalitetu izvedbe te se svi klijenti tretiraju jednako bez obzira na obim i vrstu posla.


Članak 3.

Uvjeti za korištenje usluga DSR

3.1. Korisnici Usluga DSRa mogu biti fizičke i pravne osobe.

3.2. Klijent će u trenutku narudžbe ili ugovaranja posla dati na uvid DSRu ili ovlaštenoj osobi svoje podake potrebne za sklapanje ugovora.

3.3. Klijent je suglasan da DSR provede provjeru Klijentovih osobnih podataka, identiteta, statusa i platežne sposobnosti pri nadležnim tijelima koja imaju pristup takvim podacima, a za koje imaju izričitu suglasnost Klijenta.

3.4. Svojom narudžbom, usmenim ili pismenom, Klijent (pravna ili fizička osoba) daje svoju izričitu privolu DSR da može koristiti, upisivati i obrađivati osobne podatke, uključujući MBG i OIB za potrebe vlastitih evidencija. Klijent nadalje daje svoju privolu da DSR, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, osobne podatke Klijenta proslijedi financijskim institucijama, bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, društvima registriranim za djelatnost provjere kreditne sposobnosti, operatorima javnih komunikacijskih usluga, pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost davanja obavijesti (informacija) i djelatnosti izdavanja javnih imenika Klijenta, operatorima usluga s dodanom vrijednosti a u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, provjere platežne sposobnosti, smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa Klijenta i DSRa, te umanjenja budućeg duga.

3.5. Svojom narudžbom Klijent se obvezuje poštivati prava intelektualnog vlasništva. Ne odgovaramo i ne provjeravamo čije vlasništvo su dostavljene grafičke pripreme. Za intelektualno vlasništvo nad dostavljenim rješenjima odgovoran je isključivo kljent.

3.6. Ponuda klijentu i interni proizvodni dokumenti sadrže : podatke o Klijentu (fizička ili pravna osoba koja je potpisala Ugovor i platežno je odgovorna za korištene Usluge), podatke o objektu(ima ) na koje se ugovor odnosi, rokove plaćanja i druge relevantne podatke vezane za konkretnu narudžbu klijenta.

3.7. DSR se obvezuje za svaki proizvodi na koji se radi tisak izraditi digitalni probni otisak u PDF-u (ukoliko isti nije klijent sam napravio). Digitalni probni otisak definira poziciju tiska, vizualno oblikovanje motiva i pregled boja. Klijent se čitajući ove opće uvjete upoznaje s tim da se nijanse boja ovisno od podloge tiska mogu razlikovati od zadanih, definiranih u nekom od standarda, na primjer Pantone karti boja. Također, digitalni probni otisak, obzirom da je predviđen za promatranje na ekranu monitora, ne sadrži ispravan prikaz boja i služi samo za orijentaciju naručitelju. Ukoliko kupac želi vidjeti originalne nijanse boja na proizvodu, prema njegovoj posebnoj narudžbi biti će napravljen uzorak proizvoda i/ili otiska, a sve troškove izrade uzorka proizvoda snosi naručitelj.
Postojanost boje na podlozi ovisi o vrsti tiska, podlozi i vrsti boje koja se koristi. DSR se odriče bilo kakve odgovornosti vezano za postojanost boja na tiskovnoj podlozi. Klijenti koji to žele provjeriti, mogu naručiti probni otisak, provjeriti postojanost boje i nakon toga potvrditi izradu cjelokupne količine.


Članak 4.

Obveza Klijenta o obavještavanju o promjeni podataka iz narudžbe

4.1. Ukoliko su se promjenili podaci Tvrtke naručitelja prije kompletno završenog posla, klijent je obvezan obavijestiti DSR u pisanom obliku o tome, a svakako prije izdavanja računa za isporučene proizvode i obavljene usluge.

4.2. Ako Klijent ne izvijesti DSR o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka u roku koji je predviđen stavkom 1. ovoga članka, te ako zbog takva propusta DSRove obavijesti ili druga prepiska ne može biti dostavljena Klijentu, smatrat će se da je dostava valjano izvršena. Isto se odnosi i na račune i opomene za plaćanje koje će DSR upućivati na posljednju dojavljenu adresu Klijenta.


Članak 5.

Zaprimanje narudžbe i ugovaranje posla

5.1. Ugovaranje posla i narudžba klijenta

5.1.1. DSR će narudžbu smatrati pravovaljanom ukoliko je ista napravljena u pisanom obliku te poslana poštom, telefaxom ili putem E-maila. Kod usmenih narudžbi klijentu će biti poslan E-mail sa potvrdom narudžbe ili probnim otiskom u digitalnom obliku na koji klijent mora odgovoriti pozitivno kako bi potvrdio svoju narudžbu.  

5.1.2. Prava i obveze iz odnosa između DSRa i Klijenta započinju u trenutku narudžbe klijenta i njegovom potvdom prihvaćanja ponude/predračuna DSR.
DSR je obvezan Klijentu prilikom sklapanja ugovora omogućiti uvid Opće uvjete, a potvrdom narudžbe i/ili probnog otiska u digitalnom obliku, Klijent potvrđuje da se izričito slaže sa Općim uvjetima.

5.1.3. U slučaju da Klijent odustane od narudžbe za koju su napravljeni već određeni radovi ili su isključivo za potrebe toga klijenta naručeni proizvodi, klijent je dužan nadoknaditi nastalu štetu, a proizvode platiti u punoj ugovorenoj vrijednosti.

5.1.4. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu DSR je obvezan poslati Klijentu pisanu ponudu, a klijent se pisanim putem izjasniti o prihvaćanju iste.

5.1.5. Za obavljene poslove DSR je dužan klijentu ispostaviti račun. Klijentima može biti ponuđena mogućnost dobivanja računa i u elektroničkom obliku u skladu s posebnim propisima (zasebno ili zajedno s ispisanim računom).

5.2. Odbijanje sklapanja ugovora

5.2.1. DSR ima pravo ne prihvatiti narudžbu klijenta u slijedećim slučajevima:
a) kada se radi o narudžbi fizičke osobe, a za proizvode i usluge namjenjene pravnim osobama;
b) ako postoji osnovana sumnja da podaci o identitetu fizičke osobe Klijenta, pravnoj sposobnosti ili identitetu pravne osobe Klijenta, njezinoj platežnoj sposobnosti i nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, nisu točni ili istiniti;
c) ako je protiv Klijenta pokrenut postupak stečaja, likvidacije ili preustroja ili ako Klijent postane nesposoban za plaćanje odnosno prezadužen odnosno ako postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno potraživanje DSRa po bilo kojoj osnovi prema Klijentu ili ako po razumnoj ocjeni DSRa Klijent ima kakve druge teškoće u pogledu svog poslovanja ili podmirenja obveza vjerovnicima, osim ukoliko Klijent pruži DSRu odgovarajuće osiguranje za plaćanje Usluga uključujući ali ne ograničavajući se na: predujam dovoljan za pokriće računa za min. 80%vrijednosti posla ili usluge koja se ugovara, valjano bankovno jamstvo, prihvaćanje ograničenja korištenja usluge određenog od strane DSRa, te ukoliko je moguće;
d) ako postoji osnovana sumnja da je Klijent zloupotrebljavao, zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Usluge koje pruža DSR ili ako omogućuje zloupotrebu ovih Usluga od strane trećih osoba;
e) ako Klijent nije uredno potvrdio svoju narudžbu ili ako je dao neupotrebljive podatke;
f) ako Klijent, prema razumnoj procjeni DSRa, nije u mogućnosti ispunjavati obveze prema DSR-u u odnosu na pojedinu uslugu odnosno pojedini posao i/ili uslugu za koji je zainteresiran, odnosno drugu odgovarajuću tražbinu za pojedinu DSRovu uslugu, posebno ako Klijent neće biti u mogućnosti ili nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za obavljene Usluge, niti je na zahtjev DSRa dostavio dostavio odgovarajuće osiguranje plaćanja navedeno u toč. c) ovog članka .

5.3. Neizvršenje usluga

5.3.1. U slučaju da je uplaćen avans a narudžba nije realizirana iz nekog od razloga iz točke 5.2.1. a-f Klijent ima pravo u roku d 8 dana pismeno zatražiti povrat avansa uz uvjet da podmiri sve eventualne troškove nastale ovakvom narudžbom.


Članak 6.

Predaja naručenih proizvoda i usluga klijentu

6.1. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, Kupac sam podiže naručen proizvod na lokaciji iliu poslovnici gdje u kojoj je proizvod i naručio.

6.2. Isporuka proizvoda ili usluge uslijedit će u okviru roka ugovorenog sa klijentom. .

6.3. DSR je dužan u duhu pozitivnih poslovnih odnosa ispuniti ugovorene rokove isporuke, ali ovim nije isključeno pomjeranja rokova isporuke u slučaju više sile (kašnjenje dostavnih službi, neuobičajeno duge carinske kontrole, prekid napajanja električnom energijom u tijeku proizvodnje, nenajavljeni inspekcijski pregledi, promjena stanja skladišta od strane dobavljača u vremenu između slanja ponude i konačne narudžbe i slično). Kod kašnjenja sa rokom isporuke u ovakvim slučajevima, povrat robe naručene sa skladišta van RH, kao i povrat robe sa tiskom, nije moguć. .

6.4. Kupac nema pravo na naknadu bilo kakve štete s osnova produženja rokova isporuke. .

6.5. DSR je ovlašten izvršiti djelomičnu isporuku proizvoda odnosno usluge osim u slučaju da je posebnim pisanim sporazumom između Kupca i Prodavatelja isključena djelomična isporuka proizvoda odnosno usluge. .

6.6. Izričito je isključeno pravo Kupca na zahtjev za vraćanje ili zamjenu za njega naručenih i/ili otisnutih proizvoda. .

6.7. Troškove dostave proizvoda odnosno usluga snosi Kupac. DSR neće snositi odgovornost ukoliko isporuka nije mogla biti izvršena Kupcu zbog neistinitih podataka dostavljenih od strane Kupca. Rizik slučajne propasti stvari snosi DSR do trenutka preuzimanja proizvoda od strane Kupca, a od preuzimanja proizvoda od strane Kupca rizik slučajne propasti proizvoda prelazi na Kupca. .

6.8. U slučaju da se isporuka proizvoda ili izvršene usluge nije mogla izvršiti zbog razloga na strani Kupca odnosno u slučaju da Kupac u ugovorenom roku ne izvrši neposredno preuzimanje proizvoda odnosno izvršene usluge, a izvršio je cjelokupno plaćanje za proizvode odnosno izvršene usluge Kupac će snositi troškove skladištenja proizvoda odnosno kasnije isporuke usluge, a koje troškove je Kupac obvezan podmiriti prije preuzimanja proizvoda odnosno prije preuzimanja izvršene usluge. .

6.9. DSR isporučuje proizvode i/ili usluge klijentu nakon završenih radova prema narudžbi klijenta ili ponudi prihvaćenoj od strane klijenta. Svi proizvodi i usluge vlasništvo su DSRa sve dok nisu podmirena sva potraživanja prema dospjelim a neplaćnim računima koje je DSR izdao klijentu. Programska rješenja (software) koji je DSR ugradio u sustave su intelektualno vlasništvo DSRa bez obzir na stvarnog vlasnika opreme. DSR daje pravo besplatnog korištenja svoga intelektualnog vlasništva klijentu kod kojega je pojedino rješenje primjenjeno za vrijeme životnoga vijeka opreme uz uvijet neuplitanja trećih osoba i neprenošenja prava korištenja na osobe koje nisu vlasnici predmetnog rješenja. .

6.10. Klijent je obvezan robu i usluge koju je naručio primiti na korištenje te je koristiti u skladu za zakonom, podzakonskim aktima i općeprihvaćenim društvenim i moralnim normama. .

6.11. DSR ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete nastale Klijentu i/ili trećim osobama radi nestručnoga ili nezakonitog korištenja isporučenih proizvoda, usluga i/ili programskih rješenja.


Članak 7.

Cjenovni sustav i uvjeti plaćanja

7.1. Cjenovni sustav

7.1.1. Cjenovni sustav Usluga, kao i sve druge naknade na koje DSR ima pravo temeljem ovih Općih uvjeta, utvrđene su DSRovim cjenikom koji bude na snazi u vrijeme izvođenja radova i/ili usluga ili u vrijeme sklapanja ugovora (u daljnjem tekstu: Cjenik). DSR je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način. Cjenik će biti dostupan svakom klijentu kao i sve informacije o dodatnim uslugama koje DSR nudi, te cijenama tih usluga.

7.1.2 Cijene koje se dostavljaju Kupcima ili interesentima odnosno koje su putem cjenika, web stranica ili na drugi način priopćene ili objavljenje nisu obvezujuće i DSR ih može promijeniti bez prethodne najave. Cijena navedena u ponudi koja sadrži sve bitne zakonske elemente ponude je obvezujuća 3 dana od dana izdavanja ponude dok za dobavljivost robe prema ponudi nema garancije ukoliko to nije posebno ugovoreno. Cijene vrijede fco Zagreb, i na iste nije obračunat porez na dodanu vrijednost.

7.1.3 Ukoliko cijene u ponudi obuhvaćaju popuste na kupnju veće količine istog proizvoda odnosno usluge, takove cijene vrijede isključivo za u ponudi navedene proizvode odnosno usluge na koje se odnose i za ukupno navedenu količinu, a za svaku izmjenu potrebna je nova ponuda DSR-a.

7.1.4. Proizvodi kod kojih su cijene izražene u eurima, plaćaju se u kunama prema prodajnom tečaju RBA na dan izdavanja ponude ili računa, uvećano za važeću stopu PDV-a.

7.2. Uvjeti plaćanja Usluga

7.2.1. DSR ispostavlja Klijentu račune za obavljene Usluge i naknade, s rokom dospijeća navedenim na računu. Prigovori u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti DSRu u pisanom obliku u skladu sa člankom 10. Općih uvjeta. U suprotnom, smatra se da je Klijent prihvatio račun. Troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa u potpunosti snosi Klijent. Klijent je obvezan platiti ukupan iznos troškova i dugovanja nastalih za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, sve troškove izvedenih radova i usluga prema narudžbi i/ili prihvaćenoj .

7.2.2. DSR je ovlašten uz prethodnu pisanu suglasnost i pisanu obavijest Klijentu prenijeti na banke kreditore kao i na ovlaštene agencije za naplatu potraživanja, pravo naplate računa Klijenta. Ako primi pisanu obavijest od DSRa, Klijent je obvezan dospjeli iznos računa za obavljene Usluge bez dodatne naknade platiti izravno bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja u skladu sa zaprimljenom obavijesti. Radi omogućavanja prijenosa prava naplate bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, DSR je bankama kreditorima i agencijama za naplatu potraživanja ovlašten predati potrebne podatke.

7.2.3. Ako zbog propusta Klijenta identifikacijski podaci o Klijentu ili broj računa ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, DSR će smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što mu Klijent predoči točne podatke, originalni nalog za plaćanje koji je ovjerila ustanova kod koje je plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun. Na dospjela, a neplaćena potraživanja od Klijenta, DSR ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

7.3. Naplata neplaćenih potraživanja

7.3.1. Ako Klijent nije podnio pisani prigovor iz članka 10. ovih Općih uvjeta i nije podmirio dospjelo dugovanje za obavljene usluge i / ili instaliranu opremu, DSR će dostavit Klijentu pisanu opomenu s upozorenjem da će po isteku trideset (30) dana od dana dostavljanja Klijentu te opomene, ako se u tom roku ne podmiri ukupno dospjelo dugovanje, DSR poduzeti mjere i radnje za zaštitu svojih interesa.

7.3.2. Klijentima prema kojima DSR ima dospjelih a nepodmirenih potraživanja DSR zadržava pravu obustave svih isporuka, izvršenja usluga te davanja bilo kakve tehničke podrške.

7.3.3. Obustava daljnjih aktivnosti prema klijentu nije uvjetovana vrstom duga nego se obustvljaju sve aktivnosti do podmirenja dugova i obveza.

7.3.4. DSR zadržava pravo obračunati Klijentu troškove Opomene sukladno važećem Cjeniku.

7.3.5. Ako Klijent ne podmiri dugovanje ni nakon isteka trideset (30) dana od dana privremene obustave isporuka usluga, opreme i podrške klijentu, DSR može trajno obustaviti isporuku usluga, opreme i podrške klijentu te raskinuti sve ugovorne odnose sa klijentom u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

7.3.6. U slučaju podmirenja duga, DSR zadržava pravo obračunati Klijentu naknadu za ponovno uspostavljanje pojedine usluge ako to zahtjeva tehnološki proces, prema važećem Cjeniku. DSR zadržava diskreciono pravo u odluci o nastavku suradnje sa klijentom opisanim u 7.3.5.

7.3.7. U slučaju pokretanja ovršnog postupka nad klijentom ili nastupa okolnosti iz 7.2.2. automatski prestaju vrijediti sve ugovorne obveze DSRa prema klijentu.


Članak 8.

Smetnje pri realizaciji narudžbe, tehničke i operativne mogućnosti DSRa

8.1. Klijenti prihvaćanjem ovih Općih uvjeta prihvaćaju da DSR pruža Usluge unutar svojih tehničkih i operativnih mogućnosti. DSR se obvezuje prilikom dogovaranja posla obavijestiti Klijenta o eventualnim poteškoćama pri realizaciji naručenog posla.

8.2. Ako zbog radnje Klijenta za koju on odgovara ili u njoj sudjeluje dođe do neočekivanog produljenja izrade proizvoda ili izvršenja usluge, Klijent neće biti oslobođen svoje obveze plaćanja troškova DSRu.

8.3. DSR nije obvezan platiti naknadu štete ako je razina kakvoće obavljenih usluga manja od propisane razine kakvoće usluge zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti niti izbjeći ili ukloniti (viša sila) ili su uvjetovani voljom ili postupcima klijenta. DSR također neće biti odgovoran za eventualnu štetu koja nastane tijekom uporabe proizvoda dobavljenih od DSRa, a koja bi mogla imati utjecaj na kakvoću Usluga kao i za bilo koju štetu ili izmaklu dobit Klijenta nastalu zbog korištenja proizvoda ili usluga DSR, osim ako prisilnim propisima Republike Hrvatske nije određeno drugačije.


Članak 9.

Podnošenje prigovora

9.1. Klijent koji je podnio pravovremenio prigovor na kakvoću obavljene Usluge može tražiti izvođenje naknadnih radova u svrhu zadovoljenja kriterija kakvoće a temeljem ovih Općih uvjeta od DSRa ako se utvrdi da je kakvoća obavljene Usluge manja od kakvoće propisane važećim propisima u Republici Hrvatskoj i ovim Općim uvjetima.

9.2. Pravovremenim prigovorom smatra se onaj koji je poslan u pismenom obliku i roku od 7 dana od dana primitka naručene robe i/ili usluge. Prigovor mora biti sastavljen na memorandumu Tvrtke naručitelja, potpisan od strane osobe koja je naručila proizvode i/ili usluge koji su predmet prigovora i sadržavati jasno obrazložen predmet prigovora.

9.3. U slučaju opravdanih prigovora DSR se obvezuje o svome trošku otkloniti sve nedostatke u najkraćem mogućem roku te o tome pismeno obavjestiti Klijenta. Nepravovremeni i nepotpuni prigovori neće se uzimati u obzir. Ako se u toku rješavnja prigovora utvrdi da je isti bio neosnovan DSR zadržava pravo naplate utvrđivanja činjeničnog stanja prema važećem cjeniku.

9.4. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji i mora biti sastavljen na propisanom obrascu u 9.2. DSR je obvezan u prvostupanjskom postupku dostaviti pisani odgovor o prigovoru u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja prigovora.

9.5. Na pisani odgovor Klijent ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) u roku od 15 dana. Ukoliko Klijent ne podnese pritužbu u ostavljenom roku, Povjerenstvo za pritužbe isti neće uzeti u razmatranje i odbaciti će ga kao nepravovremen.

9.6. Klijent, koji je podnio prigovor iz stavka 9.4. ovog članka na iznos kojim je zadužen za proizvod i/ili pruženu uslugu plaća do rješenja prigovora nesporni dio iznosa računa za preuzete proizvode i/ili usluge.


Članak 10.

Obveza DSRa o čuvanju podataka o klijentima

10.1. DSR će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Klijentima. DSR će čuvati ove podatke u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i za svrhe koju su u skladu sa zakonom te ovim Općim uvjetima poslovanja.

10.2. DSR pridržava pravo Klijenta obavještavati o raznim akcijama te novim proizvodima i uslugama, kao i o aktualnim ponudama. Klijent može zabraniti takvo obavještavanje putem E-maila ili telefona.


Članak 11.

Rješavanje sporova

11.1. Sporovi koji bi proizašli iz Ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, DSR i Klijent nastojat će riješiti na prijateljski način. U slučaju spora Klijent može podnijeti prigovor Službi za korisnike DSR-a kao prvostupanjskom tijelu, a ukoliko nije zadovoljan rješenjem istog u ostavljenom roku podnosi pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu za rješavanje prigovora korisnika (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kao drugostupanjskom tijelu. Ako, međutim, ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležni sud bit će sud u Zagrebu.


Članak 12.

Završne odredbe

12.1. Ovi Opći uvjeti će se objaviti na Internetskim stranicama DSRa, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će biti dostupni svim klijentima i pravnim i fizičkim osobama koje to namjeravaju postati.

12.2. DSR će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na način sukladno stavku 18.1. ovog Članka. dana njihove objave.


Članak 13.

Važenje općih uvjeta poslovanja

Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja i poništvaju sve predhodne, a vrijede do opoziva ili do donošenja novih.

U primjeni od 22.04.2016.